Regulamin zawodników i grup zawodniczych

Sport & Art Academy

(Alchemia Dance Academy – IKA Poland)

 

 

 1. Regulamin zawodników i grup zawodniczych dotyczy zawodników trenujących w Sport & Art Academy w ramach Alchemia Dance Academy oraz Dojo Karate IKA Poland z siedzibą w Grójcu, Plac Wolności 10.
 2. Sport & Art Academy jest niepubliczną placówka sportową kształcącą w zakresie tańca, karate i akrobatyki.
 3. Kierownictwo placówki stanowią: Dyrektor Sport & Art Academy oraz powołani przez niego instruktorzy i pedagodzy.

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych w Sport & Art Academy w Grójcu jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich rodzice – prawni opiekunowie.
 2. Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały i przestrzegają Regulamin zawodników i grup zawodniczych Sport & Art Academy.
 3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich wydanych przez lekarza sportowego.
 4. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby-zawodnicy, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby postronne nie powinny przebywać na salach treningowych.
 5. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale treningowe lub uczestnictwo w zajęciach odbywa się bez obuwia.
 6. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się.
 7. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób.
 8. Uczestnictwo w zajęciach grup zawodniczych powinno się odbywać regularnie.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Za mienie uczestników zajęć, Sport & Art Academy nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży Sport & Art Academy niezwłocznie zgłasza ten fakt na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować instruktora o kradzieży natychmiast po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 2. Zabrania się przebywania na salach bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik
 3. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale treningowe jedzenia i ciepłych napoi.
 4. Osoby przebywające na terenie Sport & Art Academy zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia placówki i innych uczestników zajęć.
 5. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku, nie wcześniej niż 10 minut przed planowymi zajęciami.
 6. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.
 7. Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania substancji odurzających i psychotropowych (dopalaczy) oraz narkotyków.
 8. Za bezpieczeństwo niepełnoletniego uczestnika zajęć w drodze na i z zajęć odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 9. Zabrania się wprowadzania zwierząt.

 

UDZIAŁ W TURNIJEACH I ZAWODACH

 1. Rodzice zawodnika niepełnoletniego biorącego udział w zawodach zobowiązani są do osobistego przyprowadzenia i odebrania dziecka z punktu zbiórki. W przypadku, gdy zawodnik wraca z zawodów, turniejów, wyjazdów z inną osobą niż rodzic/opiekun prawny musi posiadać i dostarczyć instruktorowi/trenerowi upoważnienie pisemne od rodzica/opiekuna prawnego danego zawodnika.
 2. Odpowiedzialność w drodze na i z zawodów (w autobusie) oraz podczas trwania zawodów ponosi instruktor i wyznaczeni do opieki rodzice. Ilość rodziców wyznaczonych do opieki ustala instruktor/trener.
 3. Podczas wyjazdów, zawodów, turniejów zawodnik nie oddala się samodzielnie bez zgody instruktora lub opiekuna grupy.
 4. Każdy uczestnik wyjazdu na zwody zobowiązany jest do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego oraz pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na wyjazd. Bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego zawodnik nie może uczestniczyć w wyjeździe.
 5. Każdy zawodnik wyjeżdżający na zawody, turnieje itp. zobowiązany jest do założenia stroju reprezentacyjnego (koszulka, bluza lub dres zgodnie z wytycznymi instruktora).
 6. Zawodnik jadący na zawody własnym transportem pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Udział w zawodach krajowych i międzynarodowych odbywa się tylko poprzez zgłoszenie przez Alchemia Dance Academu oraz IKA Poland

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 

 1. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora/trener ma on prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.
 2. Instruktor/trener ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy (dotyczy to miejsca jak i terminu). O fakcie tym rodzice zostają poinformowani – informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej danej sekcji.
 3. W sytuacjach losowych instruktor/trener ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.
 4. Instruktor ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć.
 5. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe, kadra), instruktor ma prawo organizowania dodatkowych zajęć poza wcześniej ustalonymi.

 

STROJE

 1. Odpowiedzialność za stroje turniejowe i reprezentacyjne ponosi zawodnik.
 2. Za zgubienie lub celowe zniszczenie stroju zawodnik ponosi odpowiedzialność finansową.
 3. Każdy uczestnik zajęć w przypadku wypożyczenia stroju, ma obowiązek potwierdzić na imiennej liście odbiór stroju, którego nie należy pożyczać osobom trzecim bez zgody instruktora. W przypadku zwrotów strojów również potwierdza to swoim podpisem, na liście przygotowanej przez instruktor niezwłocznie w terminie 5 dni od zawodów.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zakupu i posiadania stroju ustalonego przez instruktora/trenera dla danej grupy zawodniczej.

 

NABÓR DO GRUP ZAWODNICZYCH

 1. Nabór do grup zawodniczych organizowany jest w ostatnim tygodniu sierpnia lub pierwszym tygodniu września każdego roku w terminie wyznaczonym przez instruktora/trenera. Informacja dotycząca naboru do umieszczana jest na stronie internetowej
 2. Kandydat na zawodnika zobowiązany jest stawić się na pierwsze spotkanie z rodzicem/opiekunem prawnym.

 

LEKCJE INDYWIDUALNE

 1. Lekcje indywidualne mogą być realizowane w pakiecie lub w lekcjach wykupowanych pojedynczo.
  2. Wykupując lekcję indywidualną lub Pakiet Uczestnik wskazuje konkretnego Instruktora spośród aktualnie dostępnych. Uczestnik może zmienić Instruktora w trakcie realizowania Pakietu. Zmiana Instruktora może wiązać się z koniecznością dopłaty.
  5. Termin lekcji indywidualnych można rezerwować osobiście w placówce lub telefonicznie pod jej numerem telefonu lub bezpośrednio u instruktora/trenera.
  6. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjność wybranego instruktora/trenera oraz dostępność sal.
  7. Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na 24 godziny przed planowaną lekcją. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie, osobiście w placówce lub u instruktora/trenera. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.
  9. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie placówki zarezerwowana lekcja nie może się odbyć, placówka zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestnika o tym fakcie. W przypadku odwołania lekcji z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie. Jeżeli uczestnik wyrazi zgodę na zmianę instruktora, lekcja indywidualna uważana jest za zrealizowaną.
  10. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność uczestnika.
  12. Placówka zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali kilku lekcji indywidualnych dla różnych Uczestników.
  13. W szczególnych przypadkach za zgodą klientów, kilkoro zawodników może brać udział jednocześnie w lekcji prowadzonej przez jednego instruktora/trenera.
  14. Lekcje indywidualne mogą uwzględniać wybrany przez uczestnika podkład muzyczny, który powinien być dostarczony w formacie uzgodnionym z instruktorem.

 

 

UDZIAŁ W OBOZACH I WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKĘ.

 1. Udział w warsztatach organizowanych przez Sport & Art Academy jest obowiązkowy zgodnie z decyzją instruktora/trenera prowadzącego
 2. Udział w obozie wyjazdowym letnim jest obowiązkowy. Trudności w uczestnictwie w zgrupowaniach są rozpatrywane indywidualnie.

 

UDZIAŁ W WARSZTATACH I SZKOLENIACH ZEWNĘTRZNYCH

 1. Udział w zewnętrznych warsztatach i szkoleniach może odbywać się tylko za zgodą instruktora i trenera. Fakt chęci uczestnictwa musi być zgłoszony osobiście lub telefonicznie przed wykonaniem zgłoszenia.
 2. Udział w innych zawodach, których nie bierze udziału Alchemia Dance Academy oraz IKA Poland odbywa się tylko za zgodą instruktora/trenera prowadzącego z zachowaniem nazw klubowych.

 

SPRAWY OGÓLNE

 1. Zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji zespołu w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Sport & Art Academy (Alchemia Dance Academy i IKA Poland)
 2. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć przez uczestnika.
 3. Członkowie zespołu oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 

 

Get 30% off your first purchase

X